සම්ප්රේෂණ පරීක්ෂක

  • DRK310 Three-cavity Average Gas Permeability Tester (differential pressure method)

    DRK310 කුහර තුනේ සාමාන්‍ය වායු පාරගම්‍යතා පරීක්ෂක (අවකල පීඩන ක්‍රමය)

    ගෑස් පාරගම්යතා පරීක්ෂණය.ප්ලාස්ටික් පටල, සංයුක්ත පටල, අධි බාධක ද්රව්ය, තහඩු, ලෝහ තීරු, රබර් සහ අනෙකුත් ද්රව්යවල O2, CO2, N2 සහ අනෙකුත් වායූන්ගේ පාරගම්යතාව පරීක්ෂා කිරීම සඳහා සුදුසු වේ.වායු පාරගම්යතා පරීක්ෂකයේ අවකල පීඩන ක්රමය: අධි පීඩන කුටීරය සහ අඩු පීඩන කුටිය අතර පූර්ව සැකසූ නියැදිය තබා, සම්පීඩනය සහ මුද්රා තැබීම, පසුව ඉහළ සහ අඩු පීඩන කුටි එකවර රික්ත කරන්න;නිශ්චිත කාලයක් සඳහා රික්ත කිරීමෙන් පසුව සහ රික්තය...
  • DRK310 Single-cavity Gas Permeability Tester (differential pressure method)

    DRK310 තනි කුහරය වායු පාරගම්යතා පරීක්ෂක (අවකල පීඩන ක්රමය)

    ගෑස් පාරගම්යතා පරීක්ෂණය.O2, CO2, N2 සහ ප්ලාස්ටික් පටල, සංයුක්ත පටල, ඉහළ බාධක ද්රව්ය, තහඩු, ලෝහ තීරු, රබර් සහ අනෙකුත් ද්රව්යවල විෂ නොවන වායු පාරගම්ය පරීක්ෂාව සඳහා සුදුසු වේ.වායු පාරගම්යතා පරීක්ෂකයේ අවකල පීඩන ක්රමය: අධි පීඩන කුටීරය සහ අඩු පීඩන කුටිය අතර පූර්ව සැකසූ නියැදිය තබා, සම්පීඩනය සහ මුද්රා තැබීම, පසුව ඉහළ සහ අඩු පීඩන කුටි එකවර රික්ත කරන්න;නිශ්චිත කාලයක් සඳහා රික්ත කිරීමෙන් පසුව සහ රික්තය de...