මේදය විසුරුවා හැරීමේ දර්ශක මීටරය

  • DRK208B Melt Index Meter

    DRK208B දියවන දර්ශක මීටරය

    DRK208 ශ්‍රේණියේ දියවන ප්‍රවාහ අනුපාත මීටරය යනු දුස්ස්රාවී ප්‍රවාහ තත්වයක තාප ප්ලාස්ටික් පොලිමර් වල ප්‍රවාහ ගුණාංග සංලක්ෂිත කිරීමට භාවිතා කරන උපකරණයකි.තාප ප්ලාස්ටික් දුම්මලවල දියවන ස්කන්ධ ප්‍රවාහ අනුපාතය (MFR) සහ දියවන පරිමාවේ ප්‍රවාහ අනුපාතය (MVR) තීරණය කිරීමට එය භාවිතා කරයි.විශේෂාංග DRK208 ශ්‍රේණියේ දියවන ප්‍රවාහ අනුපාත මීටරය නවතම ජාතික සහ ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට අනුව නිර්මාණය කර නිෂ්පාදනය කර ඇත.එය දේශීය හා විදේශීය විවිධ මාදිලිවල වාසි ඒකාබද්ධ කරයි, සහ සරල වල වාසි ඇත ...
  • DRK208A Melt Index Meter

    DRK208A දියවන දර්ශක මීටරය

    DRK208A Melt Index Meter යනු දුස්ස්රාවී ප්‍රවාහ තත්වයේ ඇති තාප ප්ලාස්ටික් බහු අවයවක ප්‍රවාහ ගුණාංග සංලක්ෂිත කිරීමට වන අතර තාප ප්ලාස්ටික් දුම්මලවල දියවන ස්කන්ධ ප්‍රවාහ අනුපාතය (MFR) සහ දියවන පරිමාව ප්‍රවාහ අනුපාතය (MVR) තීරණය කිරීමට භාවිතා කරයි.විශේෂාංග DRK208 ශ්‍රේණියේ දියවන ප්‍රවාහ අනුපාත මීටරය නවතම ජාතික සහ ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට අනුව නිර්මාණය කර නිෂ්පාදනය කර ඇත.එය දේශීය හා විදේශීය විවිධ මාදිලිවල වාසි ඒකාබද්ධ කරන අතර සරල ව්‍යුහයේ වාසි, පහසු ක්‍රියාකාරිත්වය, ...
12ඊළඟ >>> පිටුව 1/2