දූවිලි මීටරය

  • DRK117 Dust Meter

    DRK117 දූවිලි මීටරය

    DRK116 පහර දෙන උපාධි පරීක්ෂකය අදාළ ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල වන අතර තනුක කළ පල්ප් අත්හිටුවීමේ පෙරීමේ ධාරිතාව පරීක්ෂා කිරීම සඳහා සුදුසු වේ, එනම්, පරාජය කිරීමේ උපාධිය තීරණය කිරීම.