ඇසුරුම් කාර්ය සාධන පරීක්ෂක

  • DRK501 Medical Packaging Performance Tester

    DRK501 වෛද්‍ය ඇසුරුම් කාර්ය සාධන පරීක්ෂක

    DRK501 වෛද්‍ය ඇසුරුම් කාර්ය සාධන පරීක්ෂක නවීන යාන්ත්‍රික සැලසුම් සංකල්ප සහ ergonomics සැලසුම් මූලධර්ම අනුගමනය කරයි, උසස් කාවැද්දූ මෘදුකාංග සහ දෘඩාංග ඒකාබද්ධ පාලන ක්‍රම භාවිතා කරයි, සහ බුද්ධිමත් දත්ත විශ්ලේෂණය සහ සැකසුම් කාර්යයන් ඇත.