තැටි පීලිං පරීක්ෂක

  • DRK186 Plastic Film Disc Peeling Tester

    DRK186 ප්ලාස්ටික් පටල තැටි පීලිං පරීක්ෂක

    පරීක්ෂණ අයිතම: ප්ලාස්ටික් පටල සහ රික්ත ආලේපනයෙහි ඇලවුම් තත්ත්වය පරීක්ෂා කර පරීක්ෂා කරන්න.DRK186 ප්ලාස්ටික් චිත්‍රපට තැටි පීලිං පරීක්ෂකය ප්ලාස්ටික් පටලවල මුද්‍රණ තීන්ත තට්ටුවේ බන්ධන වේගවත් බව පරීක්ෂා කිරීම සඳහා වෘත්තීයමය වශයෙන් යෝග්‍ය වේ.රික්තක ආලේපනය, පෘෂ්ඨීය ආලේපනය, සංයෝග කිරීම සහ වෙනත් ආශ්‍රිත ක්‍රියාවලීන් මගින් සාදන ලද මතුපිට ස්ථරයේ ඇලවුම් තත්ත්වය පරීක්ෂා කිරීමට ද එය භාවිතා කරයි.විශේෂාංග පීලිං ...