කාඩ්බෝඩ් පැති කෝණ පරීක්ෂක

  • DRK124D Carton Sliding Angle Tester

    DRK124D කාඩ්බෝඩ් ස්ලයිඩින් කෝණ පරීක්ෂක

    පෙට්ටියේ ප්‍රති-ස්ලයිඩින් ක්‍රියාකාරිත්වය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා පෙට්ටි ස්ලයිඩින් කෝණ පරීක්ෂකය භාවිතා කරයි.මෙම උපකරණය සංයුක්ත ව්‍යුහය, සම්පූර්ණ කාර්යයන්, පහසු ක්‍රියාකාරිත්වය, ස්ථාවර කාර්ය සාධනය සහ විශ්වාසනීය ආරක්‍ෂාව යන ලක්ෂණ ඇත.