දහන පරීක්ෂක

  • CZF-5 (UL94) Horizontal and Vertical Combustion Tester

    CZF-5 (UL94) තිරස් සහ සිරස් දහන පරීක්ෂක

    ප්ලාස්ටික් සහ ෙලෝහමය ෙනොවන දව්යවල දහන කාර්ය සාධනය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා භාවිතා කරන පරීක්ෂණ උපකරණයකි.තිරස් හෝ සිරස් දිශාවට 50W ගිනිදැල් තත්ත්වය තුළ ප්ලාස්ටික් සහ ලෝහ නොවන ද්රව්ය සාම්පලවල දහන කාර්ය සාධනය පිළිබඳ රසායනාගාර පරීක්ෂණ ක්රමය සඳහා සුදුසු වේ.
  • Touch Screen Horizontal and Vertical Combustion Meter

    ස්පර්ශ තිර තිරස් සහ සිරස් දහන මීටරය

    ප්ලාස්ටික් සහ ෙලෝහමය ෙනොවන දව්යවල දහන කාර්ය සාධනය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා භාවිතා කරන පරීක්ෂණ උපකරණයකි.තිරස් හෝ සිරස් දිශාවට 50W ගිනිදැල් තත්ත්වය තුළ ප්ලාස්ටික් සහ ලෝහ නොවන ද්රව්ය සාම්පලවල දහන කාර්ය සාධනය පිළිබඳ රසායනාගාර පරීක්ෂණ ක්රමය සඳහා සුදුසු වේ.