වර්ණාවලි ඡායාරූපමානය

  • SP Series X-Rite Spectrophotometer

    SP ශ්‍රේණියේ X-Rite වර්ණාවලි ඡායාරූපමානය

    SP ශ්‍රේණියේ X-Rite වර්ණාවලීක්ෂ ප්‍රමාණය අද වන විට නවතම සහ වඩාත්ම නිවැරදි වර්ණ පාලන තාක්ෂණය භාවිතා කරයි.උපකරණය විවිධ වර්ණ මිනුම් කාර්යයන් ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයකින් සහ ඉහළ නිරවද්‍යතාවයකින් ඒකාබද්ධ කරයි, ස්ථාන වර්ණ මුද්‍රණ ක්‍රියාවලියේදී ඔබ පරිපූර්ණ අගයට ළඟා වන බව සහතික කරයි.