ගෑස් සම්ප්රේෂණ අනුපාත පරීක්ෂක

 • DRK310 Three-cavity Average Gas Permeability Tester (differential pressure method)

  DRK310 කුහර තුනේ සාමාන්‍ය වායු පාරගම්‍යතා පරීක්ෂක (අවකල පීඩන ක්‍රමය)

  ගෑස් පාරගම්යතා පරීක්ෂණය.ප්ලාස්ටික් පටල, සංයුක්ත පටල, අධි බාධක ද්රව්ය, තහඩු, ලෝහ තීරු, රබර් සහ අනෙකුත් ද්රව්යවල O2, CO2, N2 සහ අනෙකුත් වායුවල පාරගම්යතාව පරීක්ෂා කිරීම සඳහා සුදුසු වේ.වායු පාරගම්යතා පරීක්ෂකයේ අවකල පීඩන ක්රමය: අධි පීඩන කුටීරය සහ අඩු පීඩන කුටිය අතර පූර්ව සැකසූ නියැදිය තබා, සම්පීඩනය සහ මුද්රා තැබීම, පසුව ඉහළ සහ අඩු පීඩන කුටි එකවර රික්ත කරන්න;නිශ්චිත කාලයක් සඳහා රික්ත කිරීමෙන් පසු සහ රික්තය...
 • DRK310 Single-cavity Gas Permeability Tester (differential pressure method)

  DRK310 තනි කුහරය වායු පාරගම්යතා පරීක්ෂක (අවකල පීඩන ක්රමය)

  ගෑස් පාරගම්යතා පරීක්ෂණය.O2, CO2, N2 සහ ප්ලාස්ටික් පටල, සංයුක්ත පටල, ඉහළ බාධක ද්රව්ය, තහඩු, ලෝහ තීරු, රබර් සහ අනෙකුත් ද්රව්යවල විෂ නොවන වායු පාරගම්යතාව පරීක්ෂා කිරීම සඳහා සුදුසු වේ.වායු පාරගම්යතා පරීක්ෂකයේ අවකල පීඩන ක්රමය: අධි පීඩන කුටීරය සහ අඩු පීඩන කුටිය අතර පූර්ව සැකසූ නියැදිය තබා, සම්පීඩනය සහ මුද්රා තැබීම, පසුව ඉහළ සහ අඩු පීඩන කුටි එකවර රික්ත කරන්න;නිශ්චිත කාලයක් සඳහා රික්ත කිරීමෙන් පසුව සහ රික්තය de...
 • DRK311 Water Vapor Transmission Rate Tester-Electrolysis Method (Three chambers)

  DRK311 ජල වාෂ්ප සම්ප්‍රේෂණ අනුපාත පරීක්ෂක-විද්‍යුත් විච්ඡේදක ක්‍රමය (කුටි තුනක්)

  DRK311 ජල වාෂ්ප සම්ප්‍රේෂණ අනුපාතය පරීක්ෂක-විද්‍යුත් විච්ඡේදක ක්‍රමය (කුටි තුනක්) 1.1 උපකරණ භාවිතය ප්ලාස්ටික් පටල, සංයුක්ත පටල සහ අනෙකුත් චිත්‍රපට සහ පත්‍ර ද්‍රව්‍යවල ජල වාෂ්ප සම්ප්‍රේෂණ අනුපාතය තීරණය කිරීම සඳහා සුදුසු වේ.ජල වාෂ්ප සම්ප්‍රේෂණ අනුපාතය නිර්ණය කිරීම හරහා, නිෂ්පාදන යෙදුම්වල විවිධ අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා ඇසුරුම් ද්‍රව්‍ය සහ අනෙකුත් නිෂ්පාදන පාලනය කිරීම සහ ගැලපීම පිළිබඳ තාක්ෂණික දර්ශක ලබා ගත හැකිය.1.2 උපකරණ ලක්ෂණ...