පිපිරුම් ශක්තිය පරීක්ෂක

 • DRK108 Electronic Tear Tester

  DRK108 ඉලෙක්ට්‍රොනික කඳුළු පරීක්ෂක

  DRK108 ඉලෙක්ට්‍රොනික කඳුළු පරීක්ෂකය කඳුළු ශක්තිය තීරණය කිරීම සඳහා විශේෂ උපකරණයකි.මෙම උපකරණය ප්‍රධාන වශයෙන් කඩදාසි ඉරීම තීරණය කිරීම සඳහා භාවිතා කරන අතර අඩු ශක්තියක් සහිත කාඩ්බෝඩ් ඉරීම සඳහාද භාවිතා කළ හැක.
 • DRK108A Paper Tearness Tester

  DRK108A කඩදාසි කඳුළු පරීක්ෂක

  DRK108A කඩදාසි කඳුළු පරීක්ෂක යනු කඳුළු ශක්තිය තීරණය කිරීම සඳහා විශේෂ උපකරණයකි.මෙම උපකරණය ප්‍රධාන වශයෙන් කඩදාසි ඉරීම තීරණය කිරීම සඳහා භාවිතා කරන අතර, එය අඩු ශක්තිමත් කාඩ්බෝඩ් ඉරීම තීරණය කිරීම සඳහා ද භාවිතා කළ හැක.
 • DRK109ST Pneumatic Double-head Burst Tester

  DRK109ST වායුමය ද්විත්ව හිස පිපිරුම් පරීක්ෂක

  DRK109ST Pneumatic Double-head Burst Tester යනු ජාත්‍යන්තර විශ්වීය Mullen වර්ගයේ උපකරණයක් වන අතර එය කඩදාසි සහ කාඩ්බෝඩ් වල ශක්ති කාර්ය සාධනය පරීක්ෂා කිරීමේ මූලික මෙවලම වේ.මෙම උපකරණය ක්‍රියාත්මක වීමට සරලයි, ක්‍රියාකාරීත්වයේ විශ්වාසනීය සහ තාක්‍ෂණයෙන් දියුණුයි.
 • DRK109 Cardboard Burst Tester Computer

  DRK109 කාඩ්බෝඩ් බර්ස්ට් ටෙස්ටර් පරිගණකය

  DRK109 paperboard bursting tester යනු ජාත්‍යන්තර විශ්වීය Mullen වර්ගයේ උපකරණයක් වන අතර එය කඩදාසි සහ කඩදාසි පුවරුවේ ශක්ති කාර්ය සාධනය පරීක්ෂා කිරීමේ මූලික මෙවලම වේ.මෙම උපකරණය ක්‍රියාත්මක වීමට සරලයි, ක්‍රියාකාරීත්වයේ විශ්වාසනීය සහ තාක්‍ෂණයෙන් දියුණුයි.
 • DRK109C Touch Screen Smart Cardboard Burst Tester

  DRK109C ස්පර්ශ තිර ස්මාර්ට් කාඩ්බෝඩ් බර්ස්ට් පරීක්ෂක

  DRK109 Touch Screen Smart Cardboard Bursting Tester යනු ජාත්‍යන්තර විශ්වීය Mullen වර්ගයේ උපකරණයක් වන අතර එය කඩදාසි සහ කාඩ්බෝඩ් වල ශක්ති කාර්ය සාධනය පරීක්ෂා කිරීමේ මූලික උපකරණයකි.මෙම උපකරණය ක්‍රියාත්මක වීමට සරලයි, ක්‍රියාකාරීත්වයේ විශ්වාසනීය සහ තාක්‍ෂණයෙන් දියුණුයි.
 • DRK109CQ Pneumatic Smart Cardboard Burst Tester

  DRK109CQ Pneumatic Smart Cardboard Burst Tester

  DRK109CQ Pneumatic Intelligent Burst Tester යනු ජාත්‍යන්තර වශයෙන් විශ්වීය Mullen වර්ගයේ උපකරණයක් වන අතර කඩදාසි සහ කාඩ්බෝඩ් වල ශක්තිය සහ ක්‍රියාකාරීත්වය පරීක්ෂා කිරීමේ මූලික මෙවලම වේ.
12ඊළඟ >>> පිටුව 1/2